Klub Supra

Witamy!

Zapraszamy do elitarnego Klubu Supra. Aby zostać członkiem Klubu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem i utworzenie konta.

Zapraszamy...

Panel logowania

Regulamin Klubu Supra

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady członkostwa i korzystania z Klubu Supra za pośrednictwem strony: www.klubsupra.pl.
 2. Członkostwo w Klubie Supra jest bezpłatne.
 3. 3. Każda osoba zainteresowania przystąpieniem do Klubu Supra przed utworzeniem swojego konta zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§2

Definicje

 1. Formularz rejestracji konta - elektroniczny formularz do wypełnienia przez posiadacza karty dostępny na stronie: www.klubsupra.pl niezbędny do utworzenia konta użytkownika.
 2. Supra Brokers S.A. - Supra Brokers S.A. z siedzibą przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425834, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numerze NIP 8943041146, Administrator Danych Osobowych, obsługa techniczna Portalu.
 3. ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji Supra Brokers S.A.
 4. Jednostka organizacyjna - zakład pracy, związek zawodowy, zrzeszenie lub stowarzyszenie, z którym Klubowicza łączy stosunek prawny.
 5. Klub Supra - klub zrzeszający osoby połączone stosunkiem prawnym z jednostką organizacyjną.
 6. Karta Klubu Supra - indywidualna karta Klubowicza, na podstawie której uzyskuje on dostęp do aplikacji Klubu Supra za pośrednictwem strony: www.klubsupra.pl.
 7. Klubowicz - osoba, która jest posiadaczem Karty Klubu Supra, utworzyła kontro na stronie: www.klubsupra.pl, wypełniła formularz utworzenia konta oraz zapoznała się treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała wymagane zgody.
 8. Login - indywidualny poufny kod, znany tylko Klubowiczowi, umożliwiający identyfikację Klubowicza, służący do weryfikacji jego tożsamości.
 9. Małżonek - osoba pozostająca z Klubowiczem w związku małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Materiały informacyjne - zawierające informacje o nowych programach, ofertach.
 11. Portal internetowy Klubu Supra - ostępny tylko dla Klubowiczów umożliwiający dostęp do orzecznictwa, prezentacji szkoleniowych z realizowanych przez Supra Brokers S.A. w ramach Zintegrowanego programu Dydaktycznego Szpitalnej Akademii Wiedzy dla Personelu Medycznego szkoleń oraz generowanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.
 12. Przedstawiciel Klubu - osoba upoważniona przez Organizatora do wykonywania wszelkich czynności związanych z obsługą Klubowiczów.
 13. Regulamin Klubu - określa zasady członkostwa i korzystania z Klubu Supra.

§3

Zasady Przystąpienia do Klubu Supra

 1. Oferta Klubu Supra jest skierowana do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są związane stosunkiem prawnym z jednostką organizacyjną.
 2. Osoba zainteresowana przystąpieniem po otrzymania Karty Klubu Supra wypełnia formularz utworzenia konta znajdujący się na stronie: www.klubsupra.pl.
 3. Po zapoznaniu się z Regulaminem na stronie Klubu oraz zaakceptowaniem wymaganych zgód kandydat otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie utworzenia konta imiennego.

§4

Zasady i zakres korzystania z portalu internetowego Klubu Supra

 1. Każdy Klubowicz ma obowiązek wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, gdyby te uległy zmianie.
 2. Klubowicz przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunek zachowania w tajemnicy swojego Loginu.
 3. Trzykrotne błędne wprowadzenie Loginu skutkuje zablokowaniem dostępu do konta, co oznacza konieczność skontaktowania się z działem IT Klubu Supra pod numerem: 71 77 70 440 lub poprzez wysłanie maila na adres: centrala@klubsupra.pl w celu jej odblokowania.
 4. W zakres portalu internetowego wchodzi:
  • dostęp do informacji na temat działalności Klubu Supra,
  • dostęp do zgromadzonej bazy orzecznictwa,
  • dostęp do prezentacji szkoleniowych Supra Brokers S.A. realizowanych w ramach Zintegrowanego programu Dydaktycznego Szpitalnej Akademii Wiedzy dla Personelu Medycznego,
  • możliwość wygenerowania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

§5

Zasady ustania członkostwa w Klubie

 1. Członkostwo w Klubie wygasa:
  • wwraz z rezygnacją Klubowicza w formie oświadczenia woli wysłanej mailem na adres centrala@klubsupra.pl,
  • w przypadku śmierci Klubowicza,
  • w przypadku wszystkich Klubowiczów – wraz z zakończeniem działania Klubu.
 2. Wystąpienie z Klubu Supra następuje w formie informacji przesłanej na adres e-mail: centrala@klubsupra.pl.

§6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Klubu Supra jest Supra Brokers S.A. z siedzibą przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425834, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numerze NIP 8943041146.
 2. Każdemu członkowi Klubu Supra przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Każdy Klubowicz wraz z wypełnianiem formularza niezbędnego do utworzenia konta wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z aplikacji i usług Klubu Supra, marketingowych przez Supra Brokers S.A. i powiązane z nim podmioty.

§7

Reklamacje

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje i skargi w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy przesyłać pisemnie listem poleconym na adres: Supra Brokers S.A. z siedzibą przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław bądź na adres mailowy: centrala@klubsupra.pl.
  • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • Oznaczenie Użytkownika ( numer karty członkowskiej, imię, nazwisko, adres e-mail)
  • Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
 3. Supra Brokers S.A dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Supra Brokers S.A poinformuje Użytkownika składającego reklamację, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej.

§8

Własność intelektualna

 1. Dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, znajdujące się w serwisie: www.klubsupra.pl stanowią własność prywatną.
 2. Klubowicz zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu Klubu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

§9

Warunki odstąpienia od umowy

 1. Każdy posiadacz karty członkowskiej w każdej chwili może zrezygnować z członkostwa w Klubie Supra.
 2. W tym celu należy przesłać na adres siedziby Supra Brokers S.A. pisemną oświadczenie o odstąpieniu oraz zwrócić kartę członkowską.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu oraz nowa treść Regulaminu zostaną wysłane za pośrednictwem Portalu internetowego na adres e-mail. Osoby, które nie wyrażą zgody na zmianę będą mogły wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Jeśli Klubowicz w powyższym terminie nie złoży wypowiedzenia, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian treści Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji danych spowodowane awarią systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, systemów zasilani operatora zapewniającego transmisję danych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania lub zawieszenia dowolnej funkcji Portalu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Supra Brokers S.A. ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny na Portalu Klubu Supra.

Obrazek podpisu
Supra Brokers S.A.
Supra Virtual Partner v:4.2.2
Wszystkie prawa zastrzeżone 2015
Link do strony Supra Brokers Link do strony Grupa Supra