Klub Supra

Witamy w Klubie Supra!

Cieszymy się, że postanowiłeś wspólnie z nami zadbać o swoje bezpieczeństwo i komfort. Nasz elitarny Klub powstał z myślą o ludziach, którzy świadomie zarządzają ryzykiem w swoim życiu zawodowym i prywatnym. W szeregach klubowiczów zrzeszamy pracowników sektora publicznego, specjalistów służby zdrowia, pracowników administracji publicznej oraz przemysłu i biznesu. Naszym celem jest dostarczanie ekskluzywnych usług i produktów niedostępnych dla indywidualnych klientów. Członkom naszego klubu zapewniamy profesjonalne doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe w życiu zawodowym i prywatnym oraz możliwość zakupu unikalnych produktów ubezpieczeniowych na najlepszych warunkach.

Aby zostać członkiem Klubu Supra proszę zapoznać się z regulaminem i wypełnić e-Deklarację.

Zapraszamy...

Formularz zgłoszeniowy

Jestem zainteresowany ofertą ubezpieczeniową:
Dom/ Mieszkanie
Podróżne
NNW/ Życie
Inne:

Proszę o kontakt:
E-mail
Telefon

Regulamin Klubu Supra
dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady członkostwa w Klubie Supra oraz zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: www.klubsupra.pl.
 2. Członkostwo w Klubie Supra jest bezpłatne.
 3. Każda osoba zainteresowania przystąpieniem do Klubu Supra jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§2

Definicje

 1. E-Deklaracja – elektroniczna forma akceptacji członkostwa w Klubie w formie wypełnienia formularza na stronie www.klubsupra.pl.
 2. DF Finanse - DF Finanse Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, numer KRS:0000286151, administrator danych osobowych, obsługa techniczna Portalu.
 3. Fundacja - Fundacja Supra z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, numer KRS: 0000398964.
 4. Organizator - Supra Holding SA z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, numer KRS: 0000381823.
 5. Jednostka organizacyjna – zakład pracy, związek zawodowy, zrzeszenie lub stowarzyszenie, z którym Klubowicza łączy stosunek prawny.
 6. Klub Supra – klub zrzeszający osoby ubezpieczone i reprezentowane przez Fundację Supra. Zwany dalej Klubem.
 7. Klubowicz – osoba, która wypełniła e-deklarację i zaakceptowała przystąpienie do Klubu Supra.
 8. Login – indywidualny poufny kod, znany tylko Klubowiczowi, umożliwiający identyfikację Klubowicza, służący do weryfikacji jego tożsamości.
 9. Małżonek - osoba pozostająca z Klubowiczem w związku małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Materiały informacyjne – zawierające informacje o nowych programach, ofertach i inne marketingowe od Partnerów i Organizatora.
 11. Oferta – programy ubezpieczeniowe realizowane przez Fundację Supra oraz towary i usługi Partnerów oferowane za pośrednictwem Klubu Supra. Z oferty może korzystać tylko Klubowicz, jego małżonek i dzieci.
 12. Partner – podmiot, z którym Organizator zawarł umowę na oferowanie Klubowiczom towarów i usług.
 13. Portal internetowy Klubu Supra – dostępny tylko dla Klubowiczów umożliwiający nabywanie towarów i usług.
 14. Program ubezpieczeniowy – program realizowany przy udziale Fundacji Supra.
 15. Przedstawiciel Klubu – osoba upoważniona przez Organizatora do wykonywania wszelkich czynności związanych z obsługą Klubowiczów, wskazana przez Organizatora.
 16. Regulamin Klubu – określa zasady członkostwa w Klubie Supra, zakres i warunki świadczenia usług . Określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubowicza.

§3

Zasady Przystąpienia do Klubu Supra

 1. Oferta Klubu Supra jest skierowana do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są związane stosunkiem prawnym z Jednostką Organizacyjną, a także ich małżonków i dzieci własnych lub przysposobionych pod warunkiem, że nie zawarły związku małżeńskiego, nie ukończyły 26 lat i kontynuują naukę.
 2. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu Supra wypełnia e-deklarację znajdującą się na stronie www.klubsupra.pl.
 3. Po zapoznaniu się z regulaminem na stronie Klubu, kandydat otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie utworzenia konta imiennego.

§4

Zasady i zakres korzystania z portalu internetowego Klubu Supra

 1. Każdy Klubowicz ma obowiązek wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, gdyby te uległy zmianie.
 2. Klubowicz przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunek zachowania w tajemnicy swojego Loginu.
 3. Trzykrotne błędne wprowadzenie Loginu skutkuje zablokowaniem dostępu do konta, co oznacza konieczność skontaktowania się z Organizatorem za pośrednictwem infolinii Klubu Supra pod numerem: 71 77 70 440 lub poprzez wysłanie maila na adres: centrala@klubsupra.pl w celu jej odblokowania.
 4. W zakres portalu internetowego wchodzi:
  • dostęp do informacji na temat działalności Klubu Supra,
  • dostęp do informacji o Ofertach,
  • dostęp do informacji o własnych ubezpieczeniach, rocznicach polis,
  • możliwość nabycia produktów prezentowanych w ofertach za pośrednictwem specjalnych formularzy,
  • dostęp i możliwość pobrania OWU,
  • dostęp do wszelkich niezbędnych formularzy i druków.
 5. Organizator ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych odpowiedzieć Klubowiczowi na zapytanie lub przesłać gotową ofertę.

§5

Zasady ustania członkostwa w Klubie

 1. Członkostwo w Klubie wygasa:
  • wwraz z rezygnacją Klubowicza w formie oświadczenia woli wysłanej mailem na adres centrala@klubsupra.pl,
  • w przypadku śmierci Klubowicza,
  • w przypadku wszystkich Klubowiczów – wraz z zakończeniem działania Klubu.
 2. W przypadku odstąpienia od wszelkich Programów Ubezpieczeniowch również tych realizowanych przez Fundację Supra, na warunkach uwzględnionych w Umowie Generalnej zawartej przez Fundację Supra z Ubezpieczycielem.
 3. Wystąpienie z Klubu Supra następuje w formie informacji przesłanej na adres e-mail: centrala@klubsupra.pl.

§6

Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych użytkowników Klubu jest DF Finanse. Baza danych jest prowadzona w oparciu o zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Każdemu członkowi Klubu Supra przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Każdy Klubowicz wraz z e-deklaracją przystąpienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz administrowanie nimi i udostępnianie ich w celu prowadzenia dokumentacji handlowej podmiotom tworzącym Grupę Supra, tj.: Supra Holding SA, Supra Brokers Sp. z o. o, DF Finanse Sp. z o. o. Fundacja Supra oraz Partnerom, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Każdy Klubowicz, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych od podmiotów tworzących Supra Holding oraz Partnerów.

§7

Własność intelektualna

 1. Dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, znajdujące się w serwisie www.klubsupra.pl należą do Rafała Holanowskiego.
 2. Klubowicz zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu Klubu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

§1

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie, działaniem portalu internetowego oraz niezgodności funkcjonowania Klubu z niniejszym Regulaminem, Klubowicze mogą zgłaszać pod numerem: 71 77 70 440, wysyłając e-maila lub pisemnie na adres Organizatora. Organizator rozpatruje je w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i zawiadamia Klubowicza o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając informację na adres podany prze Klubowicza.
 2. Klubowicz może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: centrala@klubsupra.pl lub pisemnie na adres: al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu oraz nowa treść Regulaminu zostaną wysłane za pośrednictwem Portalu internetowego na adres e-mail. Osoby, które nie wyrażą zgody na zmianę będą mogły wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Jeśli Klubowicz w powyższym terminie nie złoży wypowiedzenia, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian treści Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji danych spowodowane awarią systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, systemów zasilania operatora zapewniającego transmisję danych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania lub zawieszenia dowolnej funkcji Portalu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Organizatora, ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń.
 7. Niniejszy regulamin jest dostępny na Portalu Klubu Supra.

Obrazek podpisu
DF Finanse Sp. z o.o.
Supra Virtual Partner v:3.0.2
Wszystkie prawa zastrzeżone 2015
Link do strony Supra Brokers Link do strony DF Finanse Link do strony Grupa Supra